dijous, 9 de setembre del 2021

Seminari Internacional Trienni Liberal

 El proper dia 1 d'octubre el Dr. Arnabat, membre del grup ISOCAC, organitza el seminari Bicentenari del Trienni Liberal (1820-1823): revolució, contrarevolució i impacte internacional. L'acte tindrà lloc a la Sala de Graus del Campus Catalunya (9:30-18:30).

ATENCIÓ: l'enllaç del streaming ha canviat: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIwZDRlNDAtNDE2OS00YjcyLThlY2UtMzdhM2VkYWJmMWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%22eaecab37-bbbb-4cc0-afde-9b28bc01f4d8%22%7d

Es pot consultar el programa a: https://drive.google.com/file/d/1nhnp41nnjerXatp17oV8b_rpI2Iq97kq/view?usp=sharing

Contactar a grupisocac@gmail.com per inscriure's i gestionar certificat d'assistència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada